close
sms icon ยืนยันเบอร์ดีแทคระบบเติมเงิน

กรุณากรอกเบอร์โทรเพื่อรับรหัสผ่าน (One Time Password) ทาง SMS

กำลังส่งรหัสผ่านไปที่ XXX XXX XXXX กรุณากรอกรหัสผ่านภายใน 15 นาที

ไม่ได้รับรหัส? ส่งใหม่
Gifts of Product

vivo Y15s

Starting at

฿5
ราคาเครื่อง
฿0
Advance Payment (included VAT)
฿0
จะถูกคืนเป็นส่วนลด xxx บาท จำนวน xxx รอบบิล
รวมชำระวันนี้
฿0
บาท
More Information
P2P Terms and Conditions
 1. ลูกค้าที่สามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องและแพ็กเกจพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ จะต้องลงทะเบียนซิมดีแทคแบบเติมเงินไว้สมบูรณ์ ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน และจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ลูกค้าที่สามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องและแพ็กเกจพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ เฉพาะลูกค้าระบบเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป และ มียอดการใช้งานเฉลี่ย 100 บาทย้อนหลัง 3 เดือน
 3. ซื้อเครื่องโทรศัพท์เครื่องรุ่นที่ระบุพร้อมสมัครแพ็กเกจตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขาย และยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ ในระบบจดทะเบียนและใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่ขอรับสิทธิ์
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการในระบบจดทะเบียน ย้ายเครือข่าย หรือหากผู้ใช้บริการเป็นฝ่ายผิดสัญญาและทำให้ สัญญาใช้บริการโทรคมนาคมระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 3. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าเครื่อง/ ชำระคืนส่วนลดค่าเครื่องที่ได้รับไปให้แก่บริษัทจนเต็มจำนวน
 5. ผู้ใช้บริการที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษรุ่นที่กำหนด จะได้กรรมสิทธิ์ในเครื่องโทรศัพท์จากบริษัท/ผู้แทนจำหน่ายของบริษัทเมื่อปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ 1. และ ข้อ 2. นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ทันที
  - ส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนหากเกินกำหนดการนัดชำระค่าบริการและหมายเลขถูกระงับการโทรออก
  - ดำเนินการล็อกเครื่องโทรศัพท์หากผู้ใช้บริการละเลยหรือเพิกเฉยการชำระค่าบริการภายในระยะเวลาที่กำหนดและหมายเลขถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้า
 6. ผู้ใช้บริการที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่กำหนดซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิคต้องใช้งานกับเครือข่ายเป็นการเฉพาะ หรือใช้งานกับซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น ยอมรับเงื่อนไขว่าจะต้องใช้งานเครื่องโทรศัพท์กับซิมการ์ดเครือข่ายดีแทคหรือซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น และรับทราบว่าเครื่องโทรศัพท์ที่มิได้ถูกนำไปใช้งานภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถใช้งานได้
 7. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่องเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 8. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถยกไปใช้ในครั้งถัดไปได้ และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้
 9. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทหักกลบลบหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระกับทางบริษัท ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสัญญาฉบับนี้และ/หรือหนี้อื่นใดที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระให้กับบริษัท กับค่าบริการล่วงหน้าที่ชำระไว้แก่บริษัทตามสัญญาฉบับนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการดำเนินการหักกลบลบหนี้ของบริษัทดังกล่าวนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์อื่นใดที่บริษัทมีอยู่ตามกฎหมายแต่อย่างใด
 10. เงินคงเหลือจากบัญชีเติมเงินที่อยู่ในกระเป๋าหลักจะถูกโอนให้บัญชีรายเดือนของลูกค้าอัตโนมัติ ก่อนตัดรอบบิลเดือนแรก
 11. บริการเสริม รับข้อมูลข่าวสารทาง SMS (เช่น CPA, Ring4U) ที่สมัครไว้จากระบบเติมเงิน จะถูกยกเลิกอัตโนมัติหลังจากเปลี่ยนเป็นระบบรายเดือน หากลูกค้ายังคงต้องการบริการเหล่านั้นให้ทำการสมัครใหม่
 12. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมในกรณีชำระล่าช้า กรุณาชำระค่าบริการรายเดือนเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระของทุกรอบบิล
 1. ลูกค้าที่สามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องและแพ็กเกจพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ จะต้องลงทะเบียนซิมดีแทคแบบเติมเงินไว้สมบูรณ์ ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน และจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ลูกค้าที่สามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องและแพ็กเกจพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ จะต้องมีอายุการใช้งานดีแทคเติมเงินมาไม่น้อยกว่า 90 วัน
 3. ซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่น vivo Y15s ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 พร้อมสมัครแพ็กเกจตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขาย และยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ ในระบบจดทะเบียนและใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่ขอรับสิทธิ์
    - เครื่องราคา 5 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องสมัครแพ็กเกจรายเดือน dtac GO+599 บาทต่อเดือน ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 10 เดือน และยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการในระบบจดทะเบียน ย้ายเครือข่าย หรือหากผู้ใช้บริการเป็นฝ่ายผิดสัญญาและทำให้ สัญญาใช้บริการโทรคมนาคมระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 3. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าเครื่อง/ ชำระคืนส่วนลดค่าเครื่องที่ได้รับไปให้แก่บริษัทจนเต็มจำนวน
 5. หมายเลขที่รับสิทธิ์แคมเปญต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 6. แพ็กเกจลด 50% , แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ (No Worry) หรือ แพ็กเกจที่รับส่วนลดราคาพิเศษอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 7. ผู้ใช้บริการที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่กำหนด จะได้กรรมสิทธิ์ในเครื่องโทรศัพท์จากบริษัท/ผู้แทนจำหน่ายของบริษัทเมื่อปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ 1-3 นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ทันที 
  - ส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนหากเกินกำหนดการนัดชำระค่าบริการและหมายเลขถูกระงับการโทรออก 
  - ดำเนินการล็อกเครื่องโทรศัพท์หากผู้ใช้บริการละเลยหรือเพิกเฉยการชำระค่าบริการภายในระยะเวลาที่กำหนดและหมายเลขถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้า
 8. ผู้ใช้บริการที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่กำหนดซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิคต้องใช้งานกับเครือข่ายเป็นการเฉพาะ หรือใช้งานกับซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น ยอมรับเงื่อนไขว่าจะต้องใช้งานเครื่องโทรศัพท์กับซิมการ์ดเครือข่ายดีแทคหรือซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น และรับทราบว่าเครื่องโทรศัพท์ที่มิได้ถูกนำไปใช้งานภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถใช้งานได้
 9. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่องเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 10. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถยกไปใช้ในครั้งถัดไปได้ และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้
 11. dtac online store สงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันของแถมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการรับสิทธิ์ หรือแลกทอนเป็นเงินสดได้
 12. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทหักกลบลบหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระกับทางบริษัท ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสัญญาฉบับนี้และ/หรือหนี้อื่นใดที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระให้กับบริษัท กับค่าบริการล่วงหน้าที่ชำระไว้แก่บริษัทตามสัญญาฉบับนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการดำเนินการหักกลบลบหนี้ของบริษัทดังกล่าวนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์อื่นใดที่บริษัทมีอยู่ตามกฎหมายแต่อย่างใด
 13. เงินคงเหลือจากบัญชีเติมเงินที่อยู่ในกระเป๋าหลักจะถูกโอนให้บัญชีรายเดือนของลูกค้าอัตโนมัติ ก่อนตัดรอบบิลเดือนแรก
 14. บริการเสริม รับข้อมูลข่าวสารทาง SMS (เช่น CPA, Ring4U) ที่สมัครไว้จากระบบเติมเงิน จะถูกยกเลิกอัตโนมัติหลังจากเปลี่ยนเป็นระบบรายเดือน หากลูกค้ายังคงต้องการบริการเหล่านั้นให้ทำการสมัครใหม่
 15. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมในกรณีชำระล่าช้า กรุณาชำระค่าบริการรายเดือนเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระของทุกรอบบิล


  พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่อง พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 599 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
  1. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษได้ 1 สิทธิ์ ดังต่อไปนี้
  1.1 เปลี่ยนหน้าจอฟรี 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน
  1.2 ดู viu Premium ฟรี นาน 3 เดือน
  1.3 ฟรีประกันอุบัติเหตุ นาน 2 เดือน คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
  ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษดังกล่าวภายใน 10 วันหลังจากที่ได้รับ SMS แจ้งสิทธิพิเศษ
  2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษที่เลือก หลังจากได้รับข้อความ(SMS) ยืนยันการรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้นโดยผู้ใช้บริการต้องรักษาสถานะการใช้บริการให้เป็นปกติตามระยะสัญญา
  3. จำกัดสิทธิ 1 เลขหมาย สามารถแลกสิทธิพิเศษได้ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
  4. หมายเลขที่ใช้สำหรับลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน dtac App จะต้องเป็นหมายเลขเดียวกับที่ใช้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่อง
  5. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้
  6. สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากแคมเปญ Device Campaign Extra Gift พร้อมสมัครแพ็กเกจ dtac Go+ จะสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษจากการซื้อเครื่อง หรือเลือกรับโบนัสพิเศษตามไลฟ์สไตล์จากแพ็กเกจ dtac Go+ ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน dtac App https://s.dtac.co.th/TDOR/f4c0862f

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็น แบบรายเดือน และผู้ใช้บริการย้ายค่าย เบอร์เดิม ที่ซื้อเครื่องราคาพิเศษ รุ่นที่กำหนด พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน 599 ขึ้นไป
  2. ระยะสัญญา 12 เดือน
  3.ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษได้ 1 สิทธิ์ ดังต่อไปนี้
  3.1 เลือกรับสิทธิพิเศษ เปลี่ยนหน้าจอ 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน
  3.2 เลือกรับสิทธิพิเศษ ใช้งานฟรี viu premium เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ใช้สิทธิ์ผ่านการเติม code)
  3.3 เลือกรับสิทธิ์พิเศษ ฟรีประกันอุบัติเหตุ นาน 2 เดือน คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
  ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษดังกล่าวภายใน 10 วันหลังจากที่ได้รับ SMS แจ้งสิทธิพิเศษ
  4. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษที่เลือก หลังจากกดยืนยันการรับสิทธิ์ผ่าน dtac App โดยผู้ใช้บริการต้องรักษาสถานะการใช้บริการให้เป็นปกติตามระยะสัญญา
  5. จำกัดสิทธิ 1 เลขหมาย สามารถแลกสิทธิพิเศษได้ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
  6. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้
  7. สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากแคมเปญ Device Campaign Extra Gift พร้อมสมัครแพ็กเกจ dtac Go+ จะสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษจากการซื้อเครื่อง หรือเลือกรับโบนัสพิเศษตามไลฟ์สไตล์จากแพ็กเกจ dtac Go+ ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เงื่อนไขการเปลี่ยนหน้าจอ 1 ครั้งภายใน 1 ปี
  1. ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บริการดูแลอุปกรณ์ บริการเปลี่ยนหน้าจอ ระยะเวลา 6 เดือน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านลิงก์ลงทะเบียนที่ได้รับใน SMS โดยลูกค้าต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ และ หมายเลขอุปกรณ์ (IMEI) และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ระบุวันเริ่มและสิ้นสุดบริการจึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นเสร็จสมบูรณ์
  2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้สูงสุด 1 ครั้งต่อ 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์) ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ หากเกิดความเสียหาย อื่น ๆ เช่น กล้องหน้าหรือกล้องหลังแตกร้าว เมนบอร์ดได้รับความเสียหาย ผู้ใช้บริการยังคงได้รับการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกไว้ ยกเว้นสำหรับอะไหล่ที่เสียหาย ไม่อยู่ ในขอบเขตการให้บริการตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครไว้ ทีมงานจะดำเนินการติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อให้ชำระเงินค่าอะไหล่ตามจริง ก่อนดำเนินการซ่อมแซม เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไข และ การควบคุมคุณภาพงานซ่อมที่ได้รับมาตรฐานจากผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ยินยอมจ่ายค่าอะไหล่ดังกล่าว ทีมงานจะแจ้งยุติการให้บริการ และนัดหมายเพื่อจัดส่งคืนอุปกรณ์ลงทะเบียนให้กับผู้ใช้บริการ
  3. การต่ออายุบริการ เมื่อบริการครบ 6 เดือน ระบบจะคิดค่าบริการพิเศษเพียงเดือนละ 29 บาทต่อเดือน (ราคายังไม่รวม VAT) ตั้งแต่เดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 สำหรับสิทธิในการเปลี่ยนหน้าจอ 1 ครั้ง
  4. การยกเลิกบริการ
      4.1 ลูกค้าสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลานับดตั้งแต่วันสมัครบริการ
      4.2 บริการจะถูกยกเลิก เมื่อลูกค้ามีการใช้บริการเปลี่ยนหน้าจอครบ 1 ครั้งตามสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
      4.3 บริการจะถูกยกเลิก เมื่อการต่ออายุอัตโนมัติไม่สำเร็จ เนื่องจากสถานะเบอร์โทรศัพท์ไม่พร้อมให้ต่ออายุ 
      4.4 กรณีลูกค้ายกเลิกบริการจากข้อ 4.1 ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 ลูกค้าจะไม่สามารถสมัครแพ็กเกจราคาพิเศษราคา 29 บาทต่อเดือนได้
  5. หลังจากครบ 12 เดือน ลูกค้าจะได้รับ SMS ในการต่ออายุบริการแพ็เกจปกติของบริการ dtac Mobile Care
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ปิดระบบล็อกอุปกรณ์ เช่น ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือ ระบบจดจำใบหน้า ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข อาจมีการสูญหายของ ซิมการ์ด ข้อมูล รูปภาพ แอปพลิเคชัน ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ลงทะเบียน หลังการตรวจสภาพหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนการเรียกใช้บริการทุกครั้งโดยไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใด ๆ กับบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวได้

  ขอบเขตการให้บริการ
  - บริการตรวจสอบอุปกรณ์ กรณีพบการใช้งานผิดปกติ
  - บริการส่งอุปกรณ์ลงทะเบียนต่อให้ตัวแทนแต่งตั้งหรือศูนย์บริการของผู้ผลิต สำหรับการตรวจสอบสภาพและข้อขัดข้องในการใช้งาน
  - บริการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ ที่ดำเนินการโดยตัวแทนแต่งตั้งหรือศูนย์บริการของผู้ผลิต
  - บริการส่งคืนอุปกรณ์ลงทะเบียนหลังจากรับการซ่อม หรือ ตรวจสอบสภาพและข้อขัดข้องในการใช้งาน ถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน (door-to-door) ในขอบเขตประเทศไทยเท่านั้น

  ขอบเขตที่อยู่นอกเหนือการให้บริการ
  - ค่าอะไหล่ และ ค่าแรงช่าง ในการเปลี่ยนอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับแพ็กเกจ ดูแลหน้าจอ ในกรณีที่มีความเสียหายอื่น ๆ ที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพื่อการรับบริการ จากตัวแทนแต่งตั้งหรือศูนย์บริการของผู้ผลิต
  - กรณีที่อุปกรณ์ลงทะเบียน มีการแก้ไขดัดแปลง โดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนแต่งตั้งหรือศูนย์บริการของผู้ผลิต ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บริการ ซึ่งจะเป็นผลให้ศูนย์บริการของผู้ผลิตปฏิเสธการให้บริการโดยสิ้นเชิง
  - เหตุที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ลงทะเบียน ขณะผู้ใช้บริการมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ ซึ่งขัดต่อกฏหมายของราชอาณาจักรไทย เช่น การจี้ปล้น ชิงทรัพย์ ก่อการร้าย เป็นต้น
  - กรณีที่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า ผู้ใช้บริการมีเจตนาทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ลงทะเบียนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ใด ๆ จากบริการนี้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เงื่อนไขการใช้ code ฟรี Viu premium นาน 3 เดือน
  - ลูกค้าจะต้องใช้ code ภายใน 1 เดือน หลังจากกดรับสิทธิ์
  - หากปัจจุบันลูกค้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วโดยการเติม Code ที่ได้จากช่องทางอื่นอยู่ จะไม่สามารถเติม Code ที่รับนี้ต่อได้ ลูกค้าจะต้องใช้งาน Code เดิมจนหมดอายุจึงจะสามารถเติม Code ใหม่ได้
  - หากลูกค้าเป็นสมาชิก Viu premium รายเดือนอยู่แล้ว จะไม่สามารถเติม Code ที่รับนี้ได้ ลูกค้าจะต้องยกเลิกการเป็นสมาชิก Viu Premium ก่อนจึงจะสามารถเติม Code นี้ได้

  เงื่อนไขการรับประกันภัย สำหรับประกันอุบัติเหตุ นาน 2 เดือน
  - ผู้ขอเอาประกันภัยมีช่วงอายุ15-60 ปีบริบูรณ์ (นับจากวันที่ทำประกันภัย)
  - ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงและไม่มีส่วนใดของร่างกายพิการ
  - ไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีอาชีพความเสี่ยงภัยสูง เช่น คนงานก่อสร้าง คนขับมอเตอไซค์ส่งของ ฯลฯ
  - เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือสัญญาประกันภัย ให้ถือตามเงื่อนไขข้อความที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเป็นสำคัญ
  - บริษัทผู้รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)