close

เลือกแพ็กเกจ Super Non-stop เล่นเน็ตได้ไม่มีหยุด
ใช้ไม่หมดทบไปเดือนหน้า
หรือแพ็กเกจ Smart Buffet Talk,
Smart Net เน้นประหยัดไปกับแพ็กโทรหรือเน็ตราคาเบาๆ

dtac wifi ไม่จำกัด

จ่ายแล้วจบ

ค่าเน็ต/ค่าโทรไม่รั่ว
บล็อกชัวร์ทุกบริการเสริม

จ่ายแล้วจบ ให้เน็ตความเร็วสูง เลือกตามปริมาณการใช้
จ่ายแล้วจบ พลัส ให้เน็ตเร็วคงที่ ใช้ไม่อั้นตลอดเดือน

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม

 1. สิทธิพิเศษนี้สาหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมายังดีแทครายเดือนนามบุคคลธรรมดาประเภทบุคคลธรรมดา วันที่ 1 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62 โดยเลือกสมัครแพ็กเกจและรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นของแต่ละแพ็คเกจ
 2. อัตราค่าบริการแพ็กเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. การให้บริการ dtac internet เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน
 4. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming คิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด
 5. SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ
 6. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัคร หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทจะคำนวณค่าบริการและค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการ ขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ
 7. สำหรับแพ็กเกจแบบรายเดือนที่ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษ ที่มาพร้อมกับสถานะ Silver, Gold, Blue Member หากบริษัทฯพบว่าผู้ใช้บริการมีการดำเนินการเปิดเบอร์พร้อมแพ็กเกจในระบบรายเดือนเพื่อหวังผลในเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจ หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายเปิดและปิดเบอร์ใหม่ไม่ครบรอบบิล โดยมีแนวโน้มในการฉ้อฉล จากกดรับสิทธิพิเศษจากสถานะ Silver, Gold, Blue Member ได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการตามมูลค่าจริงของสิทธิพิเศษจากสถานะ Silver, Gold, Blue Member ดังกล่าว
 8. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือ ถือด้วยกันเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
 9. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มี การแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านทางช่องทางอื่นใด
 10. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือ บริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและ จัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 11. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือ บริษัทฯ] นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ
 12. การสมัครรายการส่งเสริมการขาย ดังกล่าวด้านบน ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 13. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

เงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจ Super Non-Stop สำหรับลูกค้าย้ายค่าย

 1. ผู้สมัครใช้บริการย้ายค่ายที่เลือกแพ็กเกจ Super Non-Stop และย้ายค่ายสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62 จะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม dtac internet โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิมที่เลือกสมัครแพ็กเกจ Super Non-Stop จะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% นาน 12 รอบบิล
 2. สิทธิพิเศษ dtac internet สำหรับลูกค้า Super Non-stop จะได้รับการยกยอดปริมาณการใช้งาน dtac internet ที่เหลือของเดือนปัจจุบันเฉพาะอินเทอร์เน็ตจากแพ็กหลักไม่รวมโบนัส ไปใช้ในเดือนถัดไปได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น โดยจะรวมกับยอด dtac internet ที่ได้รับเพิ่มตามแต่ละแพ็กเกจในเดือนแต่ละเดือน
 3. กรณีมีการเปลี่ยนแพ็กเกจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ยกยอดปริมาณ dtac internet ที่เหลือไปเดือนถัดไป
 4. สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต; อินเทอร์เน็ตของแพ็กเกจหลักจะถูกหักเป็นอันดับแรก เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจหลักครบ จะหักอินเทอร์เน็ตโบนัสเป็นลำดับต่อไป
 5. สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G เป็นไปตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ EDGE/3G/4G
 6. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการ บริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
 7. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมี ส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดัง กล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. จำนวนสิทธิ์โทรฟรีและสิทธิ์ใช้ฟรีบริการ เสริม dtac internet และ SMS ที่ใช้ไม่หมด ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้
 9. ผู้สมัครใช้บริการแพ็กเกจ Super Non-Stop พร้อมสิทธิพิเศษข้างต้น จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)
 10. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจ จ่ายแล้วจบ สำหรับลูกค้าย้ายค่าย

 1. ผู้สมัครใช้บริการย้ายค่ายที่เลือกแพ็กเกจ จ่ายแล้วจบ และย้ายค่ายสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62 จะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม dtac internet โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้งานได้เฉพาะการโทรออก และ ส่งข้อความ ไปยังเบอร์ในประเทศเท่านั้น
  2. แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ เมื่อใช้ครบตามจำนวนระบบจะหยุดการใช้งานสำหรับโทรออกทันที แต่ลูกค้ายังคงรับสายเรียกเข้าได้ตามปกติ และ สามารถโทรออกยังเบอร์พิเศษ (Short Number ) ที่ไม่คิดค่าบริการ (ฟรี) ได้ตามปกติ เช่น 1678 , 191 , 199 เป็นต้น
  3. กรณีใช้งานโทรฟรี/SMS/MMS ครบจำนวนตามแพ็กเกจที่ได้รับ ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมเพิ่มได้ โดยจะคิดค่าบริการเพิ่มนอกเหนือจากค่าบริการแพ็กเกจ
  4. ลูกค้าไม่สามารถใช้โทรออกต่างประเทศ (IDD) หรือนำไปใช้งานในต่างประเทศ (IR) ได้
  5. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ ณ วันที่ทำการย้ายค่าย โดยจะต้องรอให้ย้ายค่ายสำเร็จแล้ว ตามระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น
  6. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ต่อรอบบิลตามที่กำหนดในแต่ละแพ็คเกจ และรับสิทธิ์ใช้ dtac wifi ไม่จำกัด
  7. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกปรับลดความเร็วสูงสุด 384 kbpsลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมเพิ่มความเร็วได้ โดยจะคิดค่าบริการเพิ่มนอกเหนือจากค่าบริการแพ็กเกจ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 3. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (โทรฟรี 5 ครั้งต่อเดือน)

เงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจ Smart Buffet talk 450 สำหรับลูกค้าย้ายค่าย

 1. ผู้สมัครใช้บริการย้ายค่ายที่เลือกแพ็กเกจ Smart Buffet talk 450 และย้ายค่ายสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62 จะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม dtac internet โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. แพ็กเกจ Smart Buffet talk 450 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรฟรีทุกเครือข่าย ครั้งละ 30 นาที ส่วนเกินนาทีละ 1.50บ. เล่นเน็ตได้ต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี  1 Gb /รอบบิล หลังครบกำหนดความเร็วจะปรับลดลงเหลือไม่เกิน 128 kbps รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
  2. ค่าบริการส่วนเกินนอกเหนือจากแพ็กเกจ ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย โทรทุกเครือข่าย 1.50 บาท/นาที, SMS 1 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง
  3. เน็ตโบนัสที่ลูกค้าได้รับ หากใช้ไม่หมดในรอบบิล จะไม่สามารถทบไปใช้เดือนหน้าได้
 2. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ ณ วันที่ทำการย้ายค่าย โดยจะต้องรอให้ย้ายค่ายสำเร็จแล้ว ตามระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลเพื่อการใช้งานปกติระหว่างโทรศัพท์มือถือไปโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบที่ขัดต่อกฏหมาย หากพบว่ามีการนำไปใช้ในลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการเลขหมาย พร้อมทั้งยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท)
 6. ผู้สมัครใช้บริการแพ็กเกจ Smart Buffet Talk พร้อมสิทธิพิเศษข้างต้น จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

เงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจ Smart Easy สำหรับลูกค้าย้ายค่าย

 1. ผู้สมัครใช้บริการย้ายค่ายที่เลือกแพ็กเกจ Smart Easy และย้ายค่ายสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62 จะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม dtac internet โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. แพ็กเกจ Smart Easy 299 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรฟรีในเครือข่ายดีแทค ครั้งละ 30 นาที ส่วนเกินนาทีละ 69 สตางค์ เล่นเน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 1 Mbps ค่าโทรนอกเครือข่ายนาทีละ 69 สตางค์ รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
  2. แพ็กเกจ Smart Easy 199 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าโทรนาทีละ 69 สตางค์ เล่นเน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 512 Kbps
  3. ค่าบริการ SMS 3 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  4. รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 2. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ ณ วันที่ทำการย้ายค่าย โดยจะต้องรอให้ย้ายค่ายสำเร็จแล้ว ตามระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น
 3. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท)
เงื่อนไขการรับประกันราคาสินค้า
 1. เงื่อนไขการรับประกันนี้ สำหรับการซื้อสินค้าและบริการดังต่อไปนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.dtac.co.th
  1. เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ดดีแทคแบบรายเดือน หรือ
  2. การเปิดเบอร์ใหม่ หรือการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมการซื้อแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนของดีแทคเท่านั้น
 2. กรณีดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันราคา
  1. การซื้อแพ็กเกจค่าบริการ หรือ เครื่องพร้อมซิมการ์ดของผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่ใช่ดีแทค
  2. การซื้อแพ็กเกจค่าบริการ หรือ เครื่องพร้อมซิมการ์ดในราคาพิเศษที่เสนอให้กับผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม การสมัครหรือการซื้อแพ็กเกจของบริการ LINE Mobile การซื้อสินค้าที่มีของแถม ราคาจำหน่ายที่เกิดจากความผิดพลาดในการประกาศราคา การซื้อเครื่องราคาพิเศษโดยใช้คูปองส่วนลด สินค้าที่มีจำนวนจำกัด สินค้าที่หมดสต็อก สินค้าที่จำหน่ายในราคาล้างสต็อก และสินค้าราคาพิเศษตามข้อเสนอของบัตรเครดิต
 3. ในการเปรียบเทียบราคาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ดดีแทค หรือราคาแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนของดีแทค จะต้องเป็นการเปรียบเทียบระหว่างข้อเสนอที่เหมือนกันเท่านั้น เช่น การเปรียบเทียบแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนเดียวกัน หรือเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรุ่นและแบบเดียวกัน
 4. บริษัทฯ จะรับประกันราคาค่าบริการรายเดือน และราคาจำหน่ายเครื่องพร้อมซิมดีแทคในวันเดียวกัน โดยเปรียบเทียบราคาในช่องทางการจำหน่ายอื่น ๆ ของดีแทค รวมไปถึงร้านค้าตัวแทน โดยหากพบว่าราคาจำหน่ายของช่องทางดังกล่าวต่ำกว่าช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.dtac.co.th ผู้ใช้บริการต้องนำหลักฐาน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินของการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ดดีแทค หรือการซื้อแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนของดีแทคผ่านทางเว็บไซต์ www.dtac.co.th ส่งมายัง priceguarantee@dtac.co.th และบริษัทฯ จะรับประกันโดยคืนเงินส่วนต่างให้ผู้ใช้บริการ โดยจะทำการคืนเงินเป็นส่วนลดค่าใช้บริการของรอบบิลถัดไป
  1. กรณีค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ดดีแทคแบบรายเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเท่ากับส่วนต่างของราคาค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ดดีแทคที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ www.dtac.co.th กับราคาค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ดดีแทคที่ผู้ใช้บริการนำส่งหลักฐานมา
  2. กรณีค่าซื้อแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนของดีแทค ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ที่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาแพ็กเกจดีแทคที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ www.dtac.co.th กับราคาที่ผู้ใช้บริการนำส่งหลักฐานมา และจะคืนค่าบริการส่วนต่างสูงสุด 12 เดือน
 5. เอกสารที่ใช้ในการแจ้งรับเงินส่วนต่าง ประกอบไปด้วย
  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง
  2. ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากการซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการซื้อแพ็กเกจจากเว็บไซต์ www.dtac.co.th
  3. หลักฐานอ้างอิงอื่นๆ ของข้อเสนอที่ดีกว่า เช่น ใบปลิว โบว์ชัวร์ ที่ระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน รวมถึงต้องระบุชื่อร้าน ที่อยู่ของร้าน และช่วงเวลาที่จัดโปรโมชั่น วันเริ่ม วันสิ้นสุด ให้ชัดเจน
  4. หมายเลขที่สามารถติดต่อได้ของผู้ใช้บริการ
  5. ผู้ใช้บริการจะต้องนำส่งเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัท ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยจะอ้างอิงจากวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินเป็นสำคัญ
 6. บริษัทฯ จะใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 90 วัน และผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการของดีแทคในวันที่ได้รับส่วนลด หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะคืนค่าบริการซึ่งมีผลในรอบบิลถัดไป
 7. จำกัดสิทธิ์ ผู้ใช้บริการ 1 บัตรประชาชน / สิทธิ์ / เดือน
 8. ในส่วนการคืนเงินค่าบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ เองเท่านั้น
 1. Samsung Galaxy J6+
  Samsung Galaxy J6+
  ราคาเริ่มต้น
  ฿6,490
  ฿490
  เงื่อนไขโปรโมชั่น

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษเมื่อย้ายค่ายเบอร์เดิม

 1. Samsung Galaxy A7
  Samsung Galaxy A7

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿10,990
  ฿3,990
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 2. Huawei Y5 Lite
  Huawei Y5 Lite
  ราคาเริ่มต้น
  ฿3,290
  ฿99
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 3. Vivo V11i
  Vivo V11i
  ราคาเริ่มต้น
  ฿9,999
  ฿1,999
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 4. OPPO F9
  OPPO F9
  ราคาเริ่มต้น
  ฿10,990
  ฿2,990
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 5. Wiko View Max
  Wiko View Max
  ราคาเริ่มต้น
  ฿3,890
  Free
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 6. Samsung Galaxy A9
  Samsung Galaxy A9

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿11,490
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 7. Samsung Galaxy Note 9
  Samsung Galaxy Note 9
  ราคาเริ่มต้น
  ฿33,900
  ฿22,400
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 8. Wiko Tommy 3 Plus
  Wiko Tommy 3 Plus
  ราคาเริ่มต้น
  ฿3,190
  Free
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 9. iPhone X
  iPhone X

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿35,900
  ฿22,400
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 10. OPPO R17 Pro
  OPPO R17 Pro

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿13,490
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 11. Huawei MediaPad M5
  Huawei MediaPad M5
  ราคาเริ่มต้น
  ฿13,990
  ฿8,490
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 12. Huawei P20 Pro
  Huawei P20 Pro
  ราคาเริ่มต้น
  ฿27,990
  ฿10,490
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 13. Huawei MediaPad M5 Pro
  Huawei MediaPad M5 Pro
  ราคาเริ่มต้น
  ฿18,990
  ฿13,490
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 14. ส่วนลด 1,500.- iPhone XS, XR
  ส่วนลด 1,500.- iPhone XS, XR
  ราคาเริ่มต้น
  ฿20,700
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 15. ส่วนลด 1,500.- Huawei Mate 20 Series
  ส่วนลด 1,500.- Huawei Mate 20 Series
  ราคาเริ่มต้น
  ฿9,990
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
เงื่อนไขโปรโมชั่น

เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม เลือกรับส่วนลดค่าเครื่อง

 1. โปรโมชั่นเครื่องราคาพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าย้ายมาดีแทคไตรเน็ตแบบรายเดือน ประเภทบุคคลธรรมดา ที่เปลี่ยนมาใช้ซิมดีแทคและและรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละโปรโมชั่นเท่านั้น
 2. ลูกค้าย้ายค่ายที่ระบุรุ่นโทรศัพท์และจะได้รับแพ็กเกจรายเดือนที่เลือกในขั้นตอนย้ายค่าย จะได้รับแจ้งสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่านทาง SMS ในวันที่ย้ายค่ายสำเร็จ ลูกค้าย้ายค่ายจะต้องเปลี่ยนมาใช้ซิมดีแทคเพื่อรับสิทธิ์ที่เบอร์ย้ายค่ายเท่านั้น
 3. ลูกค้าที่เลือกส่วนลดเป็นคูปองส่วนลด 1500 บาท และไม่ระบุรุ่นโทรศัพท์จะได้รับแพ็คเกจ Super Non-Stop 599 เป็นแพ็คเกจเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ย้ายค่ายสำเร็จ และสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ในวันที่ใช้สิทธิซื้อเครื่องราคาพิเศษที่ dtac online store หรือ ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา โดยเลือกรับส่วนลดค่าเครื่อง เมื่อสมัครแพ็กเกจ พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามเงื่อนไขที่กาหนดในแต่ละรุ่น
 4. กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิ์, เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินค่าปรับเป็นจำนวนเงินตามส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ ณ วันซื้อเครื่อง โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขของโปรโมชั่น
 5. ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 6. ค่าบริการรายเดือนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 7. ลูกค้าย้ายค่ายจะต้องรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษเฉพาะช่องทางที่กำหนดในแต่ละโปรโมชั่น และสงวนสิทธิ์ในการซื้อเครื่องตามรุ่น สี และความจุที่เลือกในขั้นตอนย้ายค่ายเท่านั้น ไม่สามารถขอเปลี่ยนรุ่น สี และความจุ หรือของแถม (ถ้ามี) ได้
 8. dtac online store ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รับชำระเงินด้วยเงินสด
 9. รับสิทธิ์ได้ 1 หมายเลข 1 สิทธิ์ และหมายเลขที่นำกลับมารับสิทธิ์ซื้อเครื่องจะต้องเป็นหมายเลขจากการย้ายค่ายเท่านั้น
 10. ส่วนลดค่าเครื่องจากการย้ายค่ายไม่สามารถ เปลี่ยนสิทธิ โอน นำไปแลกเป็นเงินสดได้
 11. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มี การแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านทางช่องทางอื่นใด
 12. ดีแทคออนไลน์สโตร์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก/ทำให้เป็นโมฆะ ต่อคำสั่งการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าค่ายว่าทุจริตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง/แสดงหลักฐานให้ทราบ

ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาดีแทค รับส่วนลดมือถือสูงสุด 90% หรือส่วนลดแพ็กสุดคุ้ม