close

แพ็กเกจ Super Non-stop โทรเม้าท์ได้ทุกเครือข่าย
พร้อมเน็ตแรงและเยอะสะใจ

ใช้ไม่หมดทบไปเดือนหน้าได้

dtac wifi ไม่จำกัด

จ่ายแล้วจบ


ค่าเน็ต/ค่าโทรไม่รั่ว

บล็อกชัวร์ทุกบริการเสริม

ไม่มี Surprise ตอนจ่ายบิล จ่ายเท่าที่สมัคร
ไม่เกินงบที่ตั้งไว้

เน็ตล้น โทรมันส์

จะเลือกเน็ตล้น จะเลือกโทรมันส์ หรือจะเลือกทั้งคู่
เลือกแบบไหนก็คุ้ม กับแพ็คเกจแบบ Smart

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม

 1. สิทธิพิเศษนี้สาหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมายังดีแทครายเดือนนามบุคคลธรรมดาประเภทบุคคลธรรมดา ที่สมัครแพ็กเกจและรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละแพ็คเกจ
 2. อัตราค่าบริการแพ็กเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. การให้บริการ dtac internet เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน
 4. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming คิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด
 5. SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ
 6. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัคร หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทจะคำนวณค่าบริการและค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการ ขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ
 7. สำหรับแพ็กเกจแบบรายเดือนที่ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษ ที่มาพร้อมกับสถานะ Silver, Gold, Blue Member หากบริษัทฯพบว่าผู้ใช้บริการมีการดำเนินการเปิดเบอร์พร้อมแพ็กเกจในระบบรายเดือนเพื่อหวังผลในเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจ หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายเปิดและปิดเบอร์ใหม่ไม่ครบรอบบิล โดยมีแนวโน้มในการฉ้อฉล จากกดรับสิทธิพิเศษจากสถานะ Silver, Gold, Blue Member ได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการตามมูลค่าจริงของสิทธิพิเศษจากสถานะ Silver, Gold, Blue Member ดังกล่าว
 8. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือ ถือด้วยกันเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
 9. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มี การแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านทางช่องทางอื่นใด
 10. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือ บริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและ จัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 11. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือ บริษัทฯ] นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ
 12. การสมัครรายการส่งเสริมการขาย ดังกล่าวด้านบน ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 13. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

เงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจ Super Non-Stop สำหรับลูกค้าย้ายค่าย

 1. ผู้สมัครใช้บริการย้ายค่ายที่เลือกแพ็กเกจ Super Non-Stop และย้ายค่ายสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 จะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม dtac internet โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิมที่เลือกสมัครแพ็กเกจ Super Non-Stop จะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% นาน 12 รอบบิล และ  รับสิทธิ์ฟรีค่าบริการรายเดือน รอบบิลที่ มูลค่า 249 บาท เฉพาะลูกค้าย้ายค่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (ศูนย์บริการดีแทคไม่ร่วมรายการ)
 2. สิทธิพิเศษ dtac internet สำหรับลูกค้า Super Non-stop จะได้รับการยกยอดปริมาณการใช้งาน dtac internet ที่เหลือของเดือนปัจจุบันเฉพาะอินเทอร์เน็ตจากแพ็กหลักไม่รวมโบนัส ไปใช้ในเดือนถัดไปได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น โดยจะรวมกับยอด dtac internet ที่ได้รับเพิ่มตามแต่ละแพ็กเกจในเดือนแต่ละเดือน
 3. กรณีมีการเปลี่ยนแพ็กเกจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ยกยอดปริมาณ dtac internet ที่เหลือไปเดือนถัดไป
 4. สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต; อินเทอร์เน็ตของแพ็กเกจหลักจะถูกหักเป็นอันดับแรก เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจหลักครบ จะหักอินเทอร์เน็ตโบนัสเป็นลำดับต่อไป
 5. สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G เป็นไปตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ EDGE/3G/4G
 6. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการ บริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
 7. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมี ส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดัง กล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. จำนวนสิทธิ์โทรฟรีและสิทธิ์ใช้ฟรีบริการ เสริม dtac internet และ SMS ที่ใช้ไม่หมด ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้
 9. ผู้สมัครใช้บริการแพ็กเกจ Super Non-Stop พร้อมสิทธิพิเศษข้างต้น จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)
 10. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจ Super Non-Stop Unlimited สำหรับลูกค้าย้ายค่าย

1. ผู้สมัครใช้บริการย้ายค่ายที่เลือกแพ็กเกจ Super Non-Stop และย้ายค่ายสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 จะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม dtac internet โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิมที่เลือกสมัครแพ็กเกจ Super Non-Stop Unlimited จะได้รับค่าบริการรายเดือนราคาพิเศษ นาน 12 รอบบิล
1.2 เล่นเน็ตฟรีไม่จำกัดโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps นาน 12 รอบบิล
1.3 ค่าบริการ SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 5 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G เป็นไปตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ EDGE/3G/4G
3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการ บริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
4. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมี ส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดัง กล่าวทันที5. โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้สมัครใช้บริการแพ็กเกจ Super Non-Stop Unlimited พร้อมสิทธิพิเศษข้างต้น จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)
7. แพ็กเกจ Super Non-Stop Unlimited จะเป็นแพ็กเกจสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่นนำไปให้บริการในร้านอินเทอร์เน็ต หรือ ร้านเกมส์ หรือขายต่อ หรือให้เช่าช่วงการใช้งานที่แสวงหากำไร การใช้งานแบบคอลเซ็นเตอร์ หรือใช้เป็นคู่สาย หรือ มีการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่นการใช้งานบิททอร์เรนต์ หรือใช้งานกับเครื่องหรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งาน บิททอร์เรนต์ จะดำเนินการระงับการใช้งาน บิททอร์เรนต์ โดยอัตโนมัติ
8. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจ จ่ายแล้วจบ สำหรับลูกค้าย้ายค่าย

 1. ผู้สมัครใช้บริการย้ายค่ายที่เลือกแพ็กเกจ จ่ายแล้วจบ และย้ายค่ายสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 จะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม dtac internet โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้งานได้เฉพาะการโทรออก และ ส่งข้อความ ไปยังเบอร์ในประเทศเท่านั้น
  2. แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ เมื่อใช้ครบตามจำนวนระบบจะหยุดการใช้งานสำหรับโทรออกทันที แต่ลูกค้ายังคงรับสายเรียกเข้าได้ตามปกติ และ สามารถโทรออกยังเบอร์พิเศษ (Short Number ) ที่ไม่คิดค่าบริการ (ฟรี) ได้ตามปกติ เช่น 1678 , 191 , 199 เป็นต้น
  3. กรณีใช้งานโทรฟรี/SMS/MMS ครบจำนวนตามแพ็กเกจที่ได้รับ ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมเพิ่มได้ โดยจะคิดค่าบริการเพิ่มนอกเหนือจากค่าบริการแพ็กเกจ
  4. ลูกค้าไม่สามารถใช้โทรออกต่างประเทศ (IDD) หรือนำไปใช้งานในต่างประเทศ (IR) ได้
  5. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ ณ วันที่ทำการย้ายค่าย โดยจะต้องรอให้ย้ายค่ายสำเร็จแล้ว ตามระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น
  6. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ต่อรอบบิลตามที่กำหนดในแต่ละแพ็คเกจ และรับสิทธิ์ใช้ dtac wifi ไม่จำกัด
  7. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกปรับลดความเร็วสูงสุด 384 kbpsลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมเพิ่มความเร็วได้ โดยจะคิดค่าบริการเพิ่มนอกเหนือจากค่าบริการแพ็กเกจ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 3. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (โทรฟรี 5 ครั้งต่อเดือน)

เงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจ Smart Buffet talk 450 สำหรับลูกค้าย้ายค่าย

 1. ผู้สมัครใช้บริการย้ายค่ายที่เลือกแพ็กเกจ Smart Buffet talk 450 และย้ายค่ายสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 จะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม dtac internet โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. แพ็กเกจ Smart Buffet talk 450 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรฟรีทุกเครือข่าย ครั้งละ 30 นาที ส่วนเกินนาทีละ 1.50บ. เล่นเน็ตได้ต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี  1 Gb /รอบบิล หลังครบกำหนดความเร็วจะปรับลดลงเหลือไม่เกิน 128 kbps รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
  2. ค่าบริการส่วนเกินนอกเหนือจากแพ็กเกจ ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย โทรทุกเครือข่าย 1.50 บาท/นาที, SMS 1 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง
  3. เน็ตโบนัสที่ลูกค้าได้รับ หากใช้ไม่หมดในรอบบิล จะไม่สามารถทบไปใช้เดือนหน้าได้
 2. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ ณ วันที่ทำการย้ายค่าย โดยจะต้องรอให้ย้ายค่ายสำเร็จแล้ว ตามระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลเพื่อการใช้งานปกติระหว่างโทรศัพท์มือถือไปโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบที่ขัดต่อกฏหมาย หากพบว่ามีการนำไปใช้ในลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการเลขหมาย พร้อมทั้งยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท)
 6. ผู้สมัครใช้บริการแพ็กเกจ Smart Buffet Talk พร้อมสิทธิพิเศษข้างต้น จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

เงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจ Smart Easy สำหรับลูกค้าย้ายค่าย

 1. ผู้สมัครใช้บริการย้ายค่ายที่เลือกแพ็กเกจ Smart Easy และย้ายค่ายสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 จะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม dtac internet โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. แพ็กเกจ Smart Easy 299 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โทรฟรีเบอร์ดีแทคตลอด 24 ชั่วโมง นานสูงสุดครั้งละ 30 นาที  ส่วนเกินนาทีละ 99 สตางค์  (ตั้งแต่นาทีที่ 31 คิดค่าบริการนาทีละ 99 สตางค์ คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที ส่วนเกินนาทีละ 99 สตางค์)  ค่าโทรนอกเครือข่ายนาทีละ 99 สตางค์
  2. ค่าบริการ SMS 3 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  3. รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 2. ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ ณ วันที่ทำการย้ายค่าย โดยจะต้องรอให้ย้ายค่ายสำเร็จแล้ว ตามระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น
 3. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท)
 1. OPPO A5s
  OPPO A5s
  ราคาเริ่มต้น
  ฿1,099

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 2,169 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 2,169 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 2. Huawei Y5 Lite
  Huawei Y5 Lite
  ราคาเริ่มต้น
  ฿2,599
  Free

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 535 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 535฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 3. Huawei Y7 Pro 2019
  Huawei Y7 Pro 2019
  ราคาเริ่มต้น
  ฿3,999
  ฿290

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 825฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 825 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 4. Huawei Y9 Prime (2019)
  Huawei Y9 Prime (2019)

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿5,999
  ฿2,090

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 4,230 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 4,230 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 5. Vivo S1
  Vivo S1

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿3,490

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 6,165 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค. 62-31 ส.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 6,165 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น
  1 ส.ค. 62-31 ส.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 6. Vivo Y17
  Vivo Y17
  ราคาเริ่มต้น
  ฿6,999
  ฿1,499

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,639 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,639 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 7. Vivo V11i 64GB
  Vivo V11i 64GB
  ราคาเริ่มต้น
  ฿7,999
  ฿1,499

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,639 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,639 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 8. OPPO K3
  OPPO K3
  ราคาเริ่มต้น
  ฿9,990
  ฿6,490

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 8,095 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 8 ส.ค. 62-31 ส.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 8,095 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น ุ699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 8 ส.ค. 62-31 ส.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษเมื่อย้ายค่ายเบอร์เดิม

 1. Huawei P30 Pro
  Huawei P30 Pro

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿31,990
  ฿12,490

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 8,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 21,050 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62-31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 8,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 21,050 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62-31 ส.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 2. iPhone XS Max (256GB)
  iPhone XS Max (256GB)

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿49,900
  ฿33,390

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 37,135 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 21 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 37,135฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 21 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 3. Samsung Galaxy A30
  Samsung Galaxy A30
  ราคาเริ่มต้น
  ฿3,490

  ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,490 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 12 ก.ค. 62-31 ก.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,490 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น

  1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62

  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 4. Samsung Galaxy A20
  Samsung Galaxy A20
  ราคาเริ่มต้น
  ฿2,590

  ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 2,590 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 15 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 2,590 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 15 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 5. iPhone XR (128GB)
  iPhone XR (128GB)

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿35,900
  ฿18,700

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 22,445 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 21 ก.ค. 62-31 ก.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 22,445 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 21 ก.ค. 62-31 ก.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 6. OPPO A7
  OPPO A7
  ราคาเริ่มต้น
  ฿6,990
  ฿1,490

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,095 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-31 ส.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,095 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-31 ส.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 7. Vivo Y91c
  Vivo Y91c
  ราคาเริ่มต้น
  ฿3,999
  ฿990

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 2,060 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 2,060 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 8. OPPO F11 Pro - 128GB
  OPPO F11 Pro - 128GB

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿10,490
  ฿4,990

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 7,130 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 7,130 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 9. Samsung Galaxy Note10+ (256GB)
  Samsung Galaxy Note10+ (256GB)

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿37,900
  ฿25,400

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 5,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 30,750฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 24 ส.ค. 62 -31 ส.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 5,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 30,750฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 24 ส.ค. 62 -31 ส.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 10. iPhone XS (64GB)
  iPhone XS (64GB)

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿39,900
  ฿26,190

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 29,935 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 21 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 29,935฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 21 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 11. Samsung Galaxy A50
  Samsung Galaxy A50
  ราคาเริ่มต้น
  ฿5,490

  ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 5,490 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 15 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 5,490฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 15 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 12. Samsung Galaxy A80
  Samsung Galaxy A80
  ราคาเริ่มต้น
  ฿21,990
  ฿9,490

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 5,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 14,840 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 5,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 14,840 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 13. iPhone 6s Plus (32GB)
  iPhone 6s Plus (32GB)

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿11,900
  ฿4,400

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 6,540 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 22 ส.ค. 62 -31 ส.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 6,540฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 22 ส.ค. 62 -31 ส.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 14. OPPO A1k
  OPPO A1k
  ราคาเริ่มต้น
  ฿3,999
  ฿1,190

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT)2,260 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 2,260 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 15. iPhone XR (64GB)
  iPhone XR (64GB)

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿35,900
  ฿16,700

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 20,445 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 21 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 20,445 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 21 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 16. OPPO F11
  OPPO F11

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿7,990
  ฿2,490

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 4,630 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 4,630 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 17. Samsung Galaxy A2 Core
  Samsung Galaxy A2 Core
  ราคาเริ่มต้น
  ฿490

  ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 490 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 490 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 18. Samsung Galaxy A70
  Samsung Galaxy A70
  ราคาเริ่มต้น
  ฿10,490

  ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 10,490 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 10,490 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 19. Samsung Galaxy S10+ 128GB
  Samsung Galaxy S10+ 128GB

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿35,900
  ฿17,400

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 7,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 24,890 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.ค. 62-31 ก.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 7,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 24,890 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.ค. 62-31 ก.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 20. Samsung Galaxy S10+ 512GB
  Samsung Galaxy S10+ 512GB

  ฟรี ของแถม

  ราคาเริ่มต้น
  ฿26,400

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 8,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 34,960 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 8,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 34,960 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 21. รับส่วนลดสมาร์ทโฟน 500 บาท
  รับส่วนลดสมาร์ทโฟน 500 บาท
  ราคาเริ่มต้น
  Free
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 22. รับส่วนลดสมาร์ทโฟน 1,500 บาท
  รับส่วนลดสมาร์ทโฟน 1,500 บาท
  ราคาเริ่มต้น
  Free
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
เงื่อนไขโปรโมชั่น

เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม เลือกรับส่วนลดค่าเครื่อง

 1. โปรโมชั่นเครื่องราคาพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าย้ายมาดีแทคไตรเน็ตแบบรายเดือน ประเภทบุคคลธรรมดา ที่เปลี่ยนมาใช้ซิมดีแทคและและรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละโปรโมชั่นเท่านั้น
 2. ลูกค้าย้ายค่ายที่ระบุรุ่นโทรศัพท์และจะได้รับแพ็กเกจรายเดือนที่เลือกในขั้นตอนย้ายค่าย จะได้รับแจ้งสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่านทาง SMS ในวันที่ย้ายค่ายสำเร็จ ลูกค้าย้ายค่ายจะต้องเปลี่ยนมาใช้ซิมดีแทคเพื่อรับสิทธิ์ที่เบอร์ย้ายค่ายเท่านั้น
 3. ลูกค้าที่เลือกส่วนลดเป็นคูปองส่วนลด 1500 บาท และไม่ระบุรุ่นโทรศัพท์จะได้รับแพ็คเกจ Super Non-Stop 599 เป็นแพ็คเกจเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ย้ายค่ายสำเร็จ และสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ในวันที่ใช้สิทธิซื้อเครื่องราคาพิเศษที่ dtac online store หรือ ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา โดยเลือกรับส่วนลดค่าเครื่อง เมื่อสมัครแพ็กเกจ พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามเงื่อนไขที่กาหนดในแต่ละรุ่น
 4. กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิ์, เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินค่าปรับเป็นจำนวนเงินตามส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ ณ วันซื้อเครื่อง โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขของโปรโมชั่น
 5. ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 6. ค่าบริการรายเดือนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 7. ลูกค้าย้ายค่ายจะต้องรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษเฉพาะช่องทางที่กำหนดในแต่ละโปรโมชั่น และสงวนสิทธิ์ในการซื้อเครื่องตามรุ่น สี และความจุที่เลือกในขั้นตอนย้ายค่ายเท่านั้น ไม่สามารถขอเปลี่ยนรุ่น สี และความจุ หรือของแถม (ถ้ามี) ได้
 8. dtac online store ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รับชำระเงินด้วยเงินสด
 9. รับสิทธิ์ได้ 1 หมายเลข 1 สิทธิ์ และหมายเลขที่นำกลับมารับสิทธิ์ซื้อเครื่องจะต้องเป็นหมายเลขจากการย้ายค่ายเท่านั้น
 10. ส่วนลดค่าเครื่องจากการย้ายค่ายไม่สามารถ เปลี่ยนสิทธิ โอน นำไปแลกเป็นเงินสดได้
 11. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มี การแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านทางช่องทางอื่นใด
 12. ดีแทคออนไลน์สโตร์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก/ทำให้เป็นโมฆะ ต่อคำสั่งการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าค่ายว่าทุจริตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง/แสดงหลักฐานให้ทราบ

ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาดีแทค รับส่วนลดมือถือสูงสุด 90% หรือส่วนลดแพ็กสุดคุ้ม