close

Samsung Galaxy Z Fold3 5G (256GB)

Starting at

฿45,576
 1. 1.โปรโมชั่น Samsung Galaxy Z Fold3 5G (12/256GB) ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ที่ใช้หรือสมัครแพ็คเกจเริ่มต้น 899 บาทขึ้นไป และยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการกับดีแทคและเงื่อนไขการผ่อนชำระค่าเครื่อง ดังนี้
  - ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเบอร์ดีแทคที่รับสิทธิ์ ในระบบจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 เดือนนับจากวันขอรับสิทธิ (สัญญา 24 เดือน)
  - Samsung Galaxy Z Fold3 5G (12/256GB) ราคาพิเศษ 45,576 บาท ผู้ใช้บริการตกลงผ่อนชำระค่าเครื่องเป็นรายเดือน รวม 24 งวด งวดละ 1,899 (เศษของแต่ละงวด (หากมี) จะนำมาคิดคำนวณรวมกับการชำระงวดสุดท้าย) โดยมีกำหนดชำระตามรอบใบแจ้งค่าบริการของหมายเลขที่รับสิทธิ์ เริ่มชำระงวดแรกในรอบบิลถัดไป
 2. 2.จำกัด 1 บัตรประชาชนรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์
 3. 3.กรณีผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับ
 4. 4.สำหรับผู้ใช้บริการที่ตกลงซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิคซึ่งถูกจำกัดการใช้งานกับเครือข่ายดีแทคเป็นการเฉพาะยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ทันที
  4.1 ส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนหากเกินกำหนดการนัดชำระค่าบริการ
  4.2 ดำเนินการล็อกเครื่องโทรศัพท์หากผู้ใช้บริการละเลยหรือเพิกเฉยการชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด 2 รอบบิลติดต่อกัน อีกทั้งหมายเลขโทรศัพท์จะถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้า
 5. 5.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดผ่อนชำระค่าเครื่องงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทริบเงินที่ชำระล่วงหน้าไว้ทั้งหมด คิดค่าปรับตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด คิดดอกเบี้ยค้างชำระตามที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระเงินในงวดนั้นเสร็จสิ้น รวมถึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ค่าผิดนัดชำระเครื่องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ บริษัทในการยกเลิกสัญญาทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกล่วงหน้า ตลอดจนเรียกคืนส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หากมี) และเรียกให้ชำระค่างวดที่เหลือตามสัญญาให้กับบริษัททั้งหมดทันที รวมถึงเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามทีเกิดขึ้นจริง
 6. 6.หากผู้ใช้บริการชำระค่าผ่อนเครื่องล่าช้าเกินกว่า 30 วันนับจากวันครบกำหนด เป็นจำนวนตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่อง) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทริบเงินที่ชำระล่วงหน้าไว้ทั้งหมดคิดค่าปรับตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด คิดดอกเบี้ยค้างชำระตามที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระเงินในงวดนั้นเสร็จสิ้นรวมถึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ค่าผิดนัดชำระเครื่องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเรียกคืนส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หากมี) และเรียกให้ชำระค่างวดที่เหลือตามสัญญาให้กับบริษัททั้งหมดทันที รวมถึงเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. 7.ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะโอนหนี้ผ่อนชำระค่าเครื่องคงเหลือของผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่น ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้บริษัทดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ตลอดจนยินยอมให้บริษัทใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏอยู่ในสัญญาฉบับนี้เท่าที่จำเป็นแก่บุคคลอื่นเช่นว่านั้น เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนหนี้และเรียกเก็บหนี้ผ่อนชำระค่าเครื่องคงเหลือดังกล่าวต่อตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 8. 8.ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทหักกลบลบหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระกับบริษัท ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะเกิด ขึ้นก่อนหรือหลังจากสัญญาฉบับนี้และ/หรือหนี้อื่นใดที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระให้บริษัท กับเงินที่ชำระล่วงหน้าไว้กับบริษัทตามสัญญานี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการดำเนินการหักกลบลบหนี้ของบริษัทดังกล่าวนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์อื่นใดที่บริษัทมีอยู่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าสิทธิหักกลบลบหนี้เป็นของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์และตกลงจะไม่ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆ ที่มีกับบริษัทแต่อย่างใด
 9. 9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีแจ้งเตือน การระงับการให้บริการ การติดตามทวงถามยอดค้างชำระได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า