close

iPhone 15

Starting at

฿24,240
 1. โปรโมชั่น iPhone 15 ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ที่ใช้หรือสมัครแพ็คเกจเริ่มต้น 899 บาทขึ้นไป 
 2.  ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเบอร์ดีแทคที่รับสิทธิ์ ในระบบจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 เดือนนับจากวันขอรับสิทธิ (สัญญา 24 เดือน)
  iPhone 15 (128GB) ราคาพิเศษ 24,240 บาท ผู้ใช้บริการตกลงผ่อนชำระค่าเครื่องเป็นรายเดือน รวม 24 งวด งวดละ 1,010 (เศษของแต่ละงวด (หากมี) จะนำมาคิดคำนวณรวมกับการชำระงวดสุดท้าย) โดยมีกำหนดชำระตามรอบใบแจ้งค่าบริการของหมายเลขที่รับสิทธิ์ เริ่มชำระงวดแรกในรอบบิลถัดไป
  - iPhone 15 (256GB) ราคาพิเศษ 28,320 บาท ผู้ใช้บริการตกลงผ่อนชำระค่าเครื่องเป็นรายเดือน รวม 24 งวด งวดละ 1,180 (เศษของแต่ละงวด (หากมี) จะนำมาคิดคำนวณรวมกับการชำระงวดสุดท้าย) โดยมีกำหนดชำระตามรอบใบแจ้งค่าบริการของหมายเลขที่รับสิทธิ์ เริ่มชำระงวดแรกในรอบบิลถัดไป
  - iPhone 15 (512GB) ราคาพิเศษ 37,440 บาท ผู้ใช้บริการตกลงผ่อนชำระค่าเครื่องเป็นรายเดือน รวม 24 งวด งวดละ 1,560 (เศษของแต่ละงวด (หากมี) จะนำมาคิดคำนวณรวมกับการชำระงวดสุดท้าย) โดยมีกำหนดชำระตามรอบใบแจ้งค่าบริการของหมายเลขที่รับสิทธิ์ เริ่มชำระงวดแรกในรอบบิลถัดไป
 3. จำกัด 1 บัตรประชาชนรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์
 4. ซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่ระบุพร้อมสมัครแพ็กเกจตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขาย และยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการในระบบจดทะเบียนและใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 เดือนนับจากวันทำสัญญานี้
 5. หากผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการในระบบจดทะเบียน ย้ายเครือข่าย หรือ หากผู้ใช้บริการเป็นฝ่ายผิดสัญญาและทำให้สัญญาใช้บริการโทรคมนาคมระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 1 หรือผู้ใช้บริการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และทำให้สัญญาฉบับนี้ เป็นอันเลิกกันไม่ว่าด้วยประการใดก็ดี ผู้ใช้บริการตกลงคืนส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่บริษัททันที และในกรณีผ่อนชำระค่าเครื่องผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่า งวดผ่อนชำระที่เหลือตามสัญญาให้กับบริษัททั้งหมดทันที
 6. สำหรับผู้ใช้บริการที่ตกลงซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิคซึ่งถูกจำกัดการใช้งานกับเครือข่ายดีแทคเป็นการเฉพาะยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ทันที
  6.1 ส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนหากเกินกำหนดการนัดชำระค่าบริการ
  6.2 ดำเนินการล็อกเครื่องโทรศัพท์หากผู้ใช้บริการละเลยหรือเพิกเฉยการชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด 2 รอบบิลติดต่อกัน อีกทั้งหมายเลขโทรศัพท์จะถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้า
 7. ผู้ใช้บริการที่ตกลงซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นซึ่งตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิคให้ใช้งานกับเครือข่ายดีแทคเป็นการเฉพาะนอกจากที่ระบุใน ข้อ 3 หรือต้องใช้งานผ่านเลขหมายโทรศัพท์ที่ตกลงรับสิทธิ์ รับทราบและตกลงว่าเครื่องโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
 8. ในกรณีที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือในราคาพิเศษแบบผ่อนชำระ ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทแจ้งเรียกเก็บเงินค่างวดผ่อนชำระค่าเครื่องรวมในใบแจ้งบิลค่าบริการโทรคมนาคมที่ส่งไปยังผู้ใช้บริการ โดยเมื่อได้รับชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ในแต่ละคราว บริษัทจะทำการตัดยอดค่างวดผ่อนชำระค่าเครื่องเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระค่าบริการโทรคมนาคม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ เปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดผ่อนชำระค่าเครื่องตามที่ระบุข้างต้นให้ตรงกับวันครบกำหนดชำระค่าบริการโทรคมนาคมดังกล่าว
 9. ในกรณีที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือในราคาพิเศษแบบผ่อนชำระ หากผู้ใช้บริการผิดนัดผ่อนชำระค่าเครื่องงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทริบเงินที่ชำระล่วงหน้าไว้ทั้งหมด คิดค่าปรับตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด คิดดอกเบี้ยค้างชำระตามที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระเงินในงวดนั้นเสร็จสิ้น รวมถึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ค่าผิดนัดชำระเครื่องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ บริษัทในการยกเลิกสัญญาทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกล่วงหน้า ตลอดจนเรียกคืนส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หากมี) และเรียกให้ชำระค่างวดที่เหลือตามสัญญาให้กับบริษัททั้งหมดทันที รวมถึงเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามทีเกิดขึ้นจริง
 10. หากผู้ใช้บริการชำระค่าผ่อนเครื่องล่าช้าเกินกว่า 30 วันนับจากวันครบกำหนด เป็นจำนวนตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่อง) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทริบเงินที่ชำระล่วงหน้าไว้ทั้งหมดคิดค่าปรับตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด คิดดอกเบี้ยค้างชำระตามที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระเงินในงวดนั้นเสร็จสิ้นรวมถึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ค่าผิดนัดชำระเครื่องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเรียกคืนส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หากมี) และเรียกให้ชำระค่างวดที่เหลือตามสัญญาให้กับบริษัททั้งหมดทันที รวมถึงเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามที่เกิดขึ้นจริง
 11. .ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะโอนหนี้ผ่อนชำระค่าเครื่องคงเหลือของผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่น ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้บริษัทดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ตลอดจนยินยอมให้บริษัทใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏอยู่ในสัญญาฉบับนี้เท่าที่จำเป็นแก่บุคคลอื่นเช่นว่านั้น เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนหนี้และเรียกเก็บหนี้ผ่อนชำระค่าเครื่องคงเหลือดังกล่าวต่อตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 12. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทหักกลบลบหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระกับบริษัท ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะเกิด ขึ้นก่อนหรือหลังจากสัญญาฉบับนี้และ/หรือหนี้อื่นใดที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระให้บริษัท กับเงินที่ชำระล่วงหน้าไว้กับบริษัทตามสัญญานี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการดำเนินการหักกลบลบหนี้ของบริษัทดังกล่าวนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์อื่นใดที่บริษัทมีอยู่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าสิทธิหักกลบลบหนี้เป็นของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์และตกลงจะไม่ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆ ที่มีกับบริษัทแต่อย่างใด
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีแจ้งเตือน การระงับการให้บริการ การติดตามทวงถามยอดค้างชำระได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า