close

แพ็กเกจ dtac GO ให้เน็ตเมืองไทยเยอะสุด

ใช้ไม่หมดทบไปเดือนหน้า

แถมเน็ตเมืองนอก ฟรีเดือนละ 5GB พร้อมส่วนลดรายเดือน

dtac wifi ไม่จำกัด

จ่ายแล้วจบ


ค่าเน็ต/ค่าโทรไม่รั่ว

บล็อกชัวร์ทุกบริการเสริม

ไม่มี Surprise ตอนจ่ายบิล จ่ายเท่าที่สมัคร
ไม่เกินงบที่ตั้งไว้

พิเศษเล่นเน็ตไม่อั้น
สำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน ที่กำหนด

เน็ตล้น โทรมันส์

จะเลือกเน็ตล้น จะเลือกโทรมันส์ หรือจะเลือกทั้งคู่
เลือกแบบไหนก็คุ้ม กับแพ็คเกจแบบ Smart

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม

 1. สิทธิพิเศษนี้สาหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมายังดีแทครายเดือนนามบุคคลธรรมดาประเภทบุคคลธรรมดา ที่สมัครแพ็กเกจและรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละแพ็คเกจ
 2. อัตราค่าบริการแพ็กเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. การให้บริการ dtac internet เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน
 4. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming คิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด
 5. SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ
 6. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัคร หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทจะคำนวณค่าบริการและค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการ ขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ
 7. สำหรับแพ็กเกจแบบรายเดือนที่ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษ ที่มาพร้อมกับสถานะ Silver, Gold, Blue Member หากบริษัทฯพบว่าผู้ใช้บริการมีการดำเนินการเปิดเบอร์พร้อมแพ็กเกจในระบบรายเดือนเพื่อหวังผลในเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจ หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายเปิดและปิดเบอร์ใหม่ไม่ครบรอบบิล โดยมีแนวโน้มในการฉ้อฉล จากกดรับสิทธิพิเศษจากสถานะ Silver, Gold, Blue Member ได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการตามมูลค่าจริงของสิทธิพิเศษจากสถานะ Silver, Gold, Blue Member ดังกล่าว
 8. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือ ถือด้วยกันเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
 9. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มี การแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านทางช่องทางอื่นใด
 10. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือ บริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและ จัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 11. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือ บริษัทฯ] นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ
 12. การสมัครรายการส่งเสริมการขาย ดังกล่าวด้านบน ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 13. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548
 1. Vivo Y11
  Vivo Y11
  ราคาเริ่มต้น
  Free
  3,999

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 535 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น  17 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 535 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 2. Huawei Y6S
  Huawei Y6S
  ราคาเริ่มต้น
  Free
  3,999

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 700 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 749 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 700 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 749 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 3. OPPO A5s-1
  OPPO A5s
  ราคาเริ่มต้น
  990
  4,599

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 4. Huawei Y7 Pro 2019
  Huawei Y7 Pro 2019
  ราคาเริ่มต้น
  Free
  3,999

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 535฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น

  1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63

  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 535 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น

  1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63

  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 5. iPhone 7 Plus (32GB)
  iPhone 7 Plus (32GB)
  ราคาเริ่มต้น
  4,490
  14,500

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 6,095฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 6,095 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 6. Huawei Y5 Lite
  Huawei Y5 Lite
  ราคาเริ่มต้น
  Free
  2,599

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 535 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 399
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 535฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 399
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 7. iPhone XS Max (64GB)
  iPhone XS Max (64GB)
  ราคาเริ่มต้น
  13,900
  35,900

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 16,040 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น  7ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 16,040 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 7 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษเมื่อย้ายค่ายเบอร์เดิม

 1. OPPO A9 2020
  OPPO A9 2020
  ราคาเริ่มต้น
  4,999
  7,999

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 4,999฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 19ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 4,999 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 2. Huawei Nova-2
  Huawei Nova 5T
  ราคาเริ่มต้น
  1,490
  9,990

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,665 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 7 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,665 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 7 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 3. Huawei P30 Pro
  Huawei P30 Pro
  ราคาเริ่มต้น
  6,490
  24,990

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 8,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT)15,050 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 8,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 15,050 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 4. iPhone 6s Plus (32GB)
  iPhone 6s Plus (32GB)
  ราคาเริ่มต้น
  3,900
  11,900

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,900 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 7 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,900฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 7 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 5. Realme 5 Pro
  Realme 5 Pro
  ราคาเริ่มต้น
  3,490
  8,999

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,490฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 3,490฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 6. Realme 5i (4/64)
  Realme 5i (4/64)
  ราคาเริ่มต้น
  590

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 1,125 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น  599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 1,125฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 7. Huawei Y9S
  Huawei Y9S
  ราคาเริ่มต้น
  990
  7,990

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 2,595 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 2,595 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 8. Vivo Y15 2020
  Vivo Y15 2020
  ราคาเริ่มต้น
  1,990
  4,999

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 1,990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 1,990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 9. iPhone 11 (128GB)
  iPhone 11 (128GB)
  ราคาเริ่มต้น
  17,200

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 19,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 19,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 10. iPhone XS (256GB)
  iPhone XS (256GB)
  ราคาเริ่มต้น
  21,900
  37,900

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 21,900 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 7 ก.พ.63 - 29 ก.พ.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 21,900 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 7 ก.พ.63 - 29 ก.พ.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 11. iPhone 11 (64GB)
  iPhone 11 (64GB)
  ราคาเริ่มต้น
  15,200

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 17,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 17,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 12. OPPO K3
  OPPO K3
  ราคาเริ่มต้น
  4,190
  9,990

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 5,260 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 12 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 5,260 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น ุ699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 12 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 13. Samsung Galaxy A51 (6/128GB)
  Samsung Galaxy A51 (6/128GB)
  ราคาเริ่มต้น
  6,990
  10,490

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 6,990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น  899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 6,990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น  899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 14. VIVO Y19
  VIVO Y19
  ราคาเริ่มต้น
  4,490
  6,999

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 4,490 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 4,490 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 15. Realme 5s
  Realme 5s
  ราคาเริ่มต้น
  2,799
  5,999

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 2,799฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 2,799฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 16. Samsung Galaxy Note10 Lite
  Samsung Galaxy Note10 Lite
  ราคาเริ่มต้น
  8,490
  17,990

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 5,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 13,840 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ก.พ.63 - 29 ก.พ.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 5,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 13,840 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ก.พ.63 - 29 ก.พ.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 17. iPhone 11 Pro (64GB)
  iPhone 11 Pro (64GB)
  ราคาเริ่มต้น
  26,200

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 28,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 28,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 18. OPPO A1k-1
  OPPO A1k
  ราคาเริ่มต้น
  590
  3,999

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 590 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 590 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 19. Samsung Galaxy A71 (8/128GB)
  Samsung Galaxy A71 (8/128GB)
  ราคาเริ่มต้น
  8,990
  13,990

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 8,990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น  899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 8,990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น  899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 20. Realme 5
  Realme 5
  ราคาเริ่มต้น
  1,490
  4,599

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 1,490 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 1,4900฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 599
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 21. Vivo V17
  Vivo V17
  ราคาเริ่มต้น
  6,990
  11,999

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) ุ6,990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 6,990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 22. OPPO Reno 2F
  OPPO Reno 2F
  ราคาเริ่มต้น
  3,990
  10,990

  ชำระค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 5,595 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63

  ชำระค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 5,595 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 23. OPPO Reno 2
  OPPO Reno 2
  ราคาเริ่มต้น
  8,499
  15,999

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 11,709 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 11,709 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 24. iPhone XS Max (256GB)
  iPhone XS Max (256GB)
  ราคาเริ่มต้น
  21,500
  41,900

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) /21,500 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 21,500 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 25. iPhone 11 Pro Max (256GB)
  iPhone 11 Pro Max (256GB)
  ราคาเริ่มต้น
  35,200
  45,900

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 37,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  3ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 37,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 26. iPhone 11 Pro Max (64GB)
  iPhone 11 Pro Max (64GB)
  ราคาเริ่มต้น
  29,200
  39,900

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 31,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 31,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 27. iPhone 11 Pro (256GB)
  iPhone 11 Pro (256GB)
  ราคาเริ่มต้น
  31,200
  41,900

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 33,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 33,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 28. รับส่วนลดสมาร์ทโฟน 1,000 บาท
  รับส่วนลดสมาร์ทโฟน 1,000 บาท
  ราคาเริ่มต้น
  Free
 29. รับส่วนลดสมาร์ทโฟน 1,500 บาท
  รับส่วนลดสมาร์ทโฟน 1,500 บาท
  ราคาเริ่มต้น
  Free
เงื่อนไขโปรโมชั่น

เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม เลือกรับส่วนลดค่าเครื่อง

 1. โปรโมชั่นเครื่องราคาพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าย้ายมาดีแทคไตรเน็ตแบบรายเดือน ประเภทบุคคลธรรมดา ที่เปลี่ยนมาใช้ซิมดีแทคและและรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละโปรโมชั่นเท่านั้น
 2. ลูกค้าย้ายค่ายที่ระบุรุ่นโทรศัพท์และจะได้รับแพ็กเกจรายเดือนที่เลือกในขั้นตอนย้ายค่าย จะได้รับแจ้งสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่านทาง SMS ในวันที่ย้ายค่ายสำเร็จ ลูกค้าย้ายค่ายจะต้องเปลี่ยนมาใช้ซิมดีแทคเพื่อรับสิทธิ์ที่เบอร์ย้ายค่ายเท่านั้น
 3. ลูกค้าที่เลือกส่วนลดเป็นคูปองส่วนลด 1500 บาท และไม่ระบุรุ่นโทรศัพท์จะได้รับแพ็คเกจ dtac GO 599 เป็นแพ็คเกจเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ย้ายค่ายสำเร็จ และสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ในวันที่ใช้สิทธิซื้อเครื่องราคาพิเศษที่ dtac online store หรือ ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา โดยเลือกรับส่วนลดค่าเครื่อง เมื่อสมัครแพ็กเกจ พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามเงื่อนไขที่กาหนดในแต่ละรุ่น
 4. กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิ์, เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินค่าปรับเป็นจำนวนเงินตามส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ ณ วันซื้อเครื่อง โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขของโปรโมชั่น
 5. ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 6. ค่าบริการรายเดือนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 7. ลูกค้าย้ายค่ายจะต้องรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษเฉพาะช่องทางที่กำหนดในแต่ละโปรโมชั่น และสงวนสิทธิ์ในการซื้อเครื่องตามรุ่น สี และความจุที่เลือกในขั้นตอนย้ายค่ายเท่านั้น ไม่สามารถขอเปลี่ยนรุ่น สี และความจุ หรือของแถม (ถ้ามี) ได้
 8. dtac online store ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รับชำระเงินด้วยเงินสด
 9. รับสิทธิ์ได้ 1 หมายเลข 1 สิทธิ์ และหมายเลขที่นำกลับมารับสิทธิ์ซื้อเครื่องจะต้องเป็นหมายเลขจากการย้ายค่ายเท่านั้น
 10. ส่วนลดค่าเครื่องจากการย้ายค่ายไม่สามารถ เปลี่ยนสิทธิ โอน นำไปแลกเป็นเงินสดได้
 11. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มี การแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านทางช่องทางอื่นใด
 12. ดีแทคออนไลน์สโตร์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก/ทำให้เป็นโมฆะ ต่อคำสั่งการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าค่ายว่าทุจริตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง/แสดงหลักฐานให้ทราบ

ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาดีแทค รับส่วนลดมือถือสูงสุด 90% หรือส่วนลดแพ็กสุดคุ้ม