close

Samsung Galaxy Note 9

 1. การสั่งซื้อ Samsumg Galaxy Note 9 ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนผ่าน dtac online store ลูกค้าจะต้องใช้เบอร์ดีแทคแบบรายดือนประเภทบุคคลธรรมดา
  - ลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินต้องเปลี่ยนเป็นระบบรายเดือน ให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิสั่งซื้อในราคาพิเศษ
  - ลูกค้าเครือข่ายอื่นต้องเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นดีแทคแบบรายเดือนให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิสั่งซื้อในราคาพิเศษ
 2. โปรโมชั่นราคาพิเศษ สำหรับลูกดีแทครายเดือนที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน) กรณีที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 3. สิทธิพิเศษ ราคาเครื่อง 14,900 บาท ไม่มีค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีมีอายุการใช้งานมากกว่า 18 เดือนขึ้นไป ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,499 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 4. สิทธิพิเศษ ราคาเครื่อง 16,900 บาท ไม่มีค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีมีอายุการใช้งานมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,299 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 5. เบอร์ดีแทคแบบรายดือนที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 6. กรณีผู้ใช้บริการ โอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกาหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด
  - จำนวน 9,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สาหรับระยะสัญญา 18 เดือน
  - จำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สาหรับระยะสัญญา 12 เดือน
  - จำนวน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สาหรับระยะสัญญา 6 เดือน
  - กรณีผู้ใช้บริการได้รับส่วนลดที่มีมูลค่าต่ากว่าส่วนลดเรียกคืนข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจานวนจริงที่ได้รับไปแล้ว
 7. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 8. สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อเครื่อง โดยระบุรุ่น และสี แล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 9. สงวนสิทธิ์ยกเลิก/ทำให้เป็นโมฆะ ต่อคำสั่งการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าค่ายว่าทุจริตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง/แสดงหลักฐานให้ทราบ
 10. สงวนสิทธิ์รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รับชำระเงินด้วยเงินสด
 11. หากพบสินค้าชำรุด เสียหาย หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทันทีที่พบปัญหา หรือ ติดต่อนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้าน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายหรือชำรุดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการใช้งาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ฟรี Samsung Smart TV 32” จาก Samsung

 1. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยนำส่งหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 9 ให้แก่ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ และเพื่อการติดต่อจัดส่งทีวี
 2. การได้รับฟรี ทีวีซัมซุง HD TV N4300 Series 4 ลูกค้าต้องปฏิบัติ ดังนี้
  - เปิดใช้งานเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 9 และรอ SMS จากซัมซุงภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์
  - บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จะส่ง SMS แจ้งให้ลูกค้าดำเนินการลงทะเบียนชื่อที่อยู่ในการจัดส่งทีวี ผ่านแอปพลิเคชัน Galaxy Gift โดยใช้เครื่อง Samsung Galaxy Note9 ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
  - ลูกค้าลงทะเบียนชื่อที่อยู่ในการจัดส่งทีวี ผ่านแอปพลิเคชัน Galaxy Gift ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
 3. ระยะเวลาโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 61 ถึงวันที่ 10 ม.ค. 62
 4. ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note9 ราคาพิเศษในโครงการนี้ ได้ไม่เกิน 2 เครื่อง (1 เครื่อง ต่อ 1 เลขหมายโทรศัพท์) พร้อมรับสิทธิฟรี ทีวีซัมซุง HD TV N4300 Series 4 ขนาด 32 นิ้ว
 5. บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จำกัด ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งทีวีไปยังที่อยู่เดียวกัน ไม่เกิน 3 เครื่อง (กรณีลูกค้ามากกว่า 1 ท่าน ระบุสถานที่จัดส่งเดียวกัน)
 6. บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด รับประกันสินค้า ทีวีซัมซุง ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับสินค้า ทั้งนี้ลูกค้าต้องเก็บใบส่งสินค้า และใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 9 ไว้เป็นหลักฐาน
 7. หากลูกค้ามีการทำผิดเงื่อนไขการรับสิทธิ์จะถือว่าลูกค้าหมดสิทธิ์การได้รับของแถมฟรีทีวีซัมซุง กรณีที่ได้รับทีวีซัมซุงแล้ว ทางบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จะมีการขอเรียกคืนคืนสินค้า
 8. สิทธิ์รับฟรีทีวีซัมซุง ตามเงื่อนไขที่กำหนดและไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดอื่นใดแทนได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ Samsung Smart TV 32”

 1. ลูกค้าได้รับ SMS จาก Samsung Thailand เพื่อแจ้งให้ลูกค้าดำเนินการลงทะเบียนชื่อที่อยู่ในการจัดส่งทีวี ผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift > เมนูดิลเฉพาะคุณ ทั้งนี้ต้องใช้เครื่อง Samsung Galaxy Note9 ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
 2. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift เน้นย้ำ ต้องกดรับสิทธิ์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 3. ลูกค้าลงทะเบียนชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมหมายเลขสำรอง และที่อยู่ในการจัดส่งทีวี
 4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการส่งข้อมูลการลงทะเบียนรับสิทธิ์ Samsung Smart TV 32”