close
Mystery Box

Mystery Box (12 items)

ฟิลเตอร์
เรียงตาม
 1. Huawei P30 Pro
  Huawei P30 Pro
  ราคาเริ่มต้น
  6,490
  24,990

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 8,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT)15,050 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 8,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 15,050 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 2. Samsung Galaxy A70
  Samsung Galaxy A70
  ราคาเริ่มต้น
  9,990
  14,990

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 9,990฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 9,990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 3. iPhone 11 (128GB)
  iPhone 11 (128GB)
  ราคาเริ่มต้น
  17,200

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 19,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 19,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 4. iPhone 11 (64GB)
  iPhone 11 (64GB)
  ราคาเริ่มต้น
  15,200

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 17,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 17,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 5. iPhone 11 Pro (64GB)
  iPhone 11 Pro (64GB)
  ราคาเริ่มต้น
  26,200

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 28,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 28,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 6. iPhone 11 Pro (256GB)
  iPhone 11 Pro (256GB)
  ราคาเริ่มต้น
  32,200

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 34,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 34,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 7. iPhone 11 Pro Max (64GB)
  iPhone 11 Pro Max (64GB)
  ราคาเริ่มต้น
  30,200

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 32,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 32,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 8. iPhone 11 Pro Max (256GB)
  iPhone 11 Pro Max (256GB)
  ราคาเริ่มต้น
  36,200

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 38,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 2,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 38,875 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1499
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ต.ค. 62-31 ต.ค. 62
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 9. OPPO Reno 2F
  OPPO Reno 2F
  ราคาเริ่มต้น
  3,990
  11,990

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 7,200 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 7,200 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 10. OPPO Reno 2
  OPPO Reno 2
  ราคาเริ่มต้น
  8,499
  15,999

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 11,709 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 8 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ค่ารายเดือนล่วงหน้า 3,000 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 11,709 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 8 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 11. Vivo V17
  Vivo V17
  ราคาเริ่มต้น
  6,990
  11,999

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) ุ6,990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ไม่มีค่ารายเดือนล่วงหน้า 

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 6,990 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 12. OPPO Reno 2F
  OPPO Reno 2F
  ราคาเริ่มต้น
  3,990
  10,990

  ชำระค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 5,595 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 13 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

  ชำระค่ารายเดือนล่วงหน้า 1,500 ฿

  ราคาที่ต้องจ่าย(รวม VAT) 5,595 ฿

  แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1099
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 13 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
  ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
เรียงตาม