close

dtac Go No Limit 449/month

dtac Go No Limit 449

฿449
/Month
 • 1

  Check before moving.
  Press *151* followed by your ID number then # (free)

 • 2

  Choose 'Package' you wish to use.

 • 3

  Complete Move to dtac online form.

 • 4

  Wait for the results via SMS
  and the SIM card delivery.

1. แพ็กเกจ Go NO LIMIT 449 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สำหรับผู้ใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาดีแทครายเดือนประเภทบุคคลธรรมดา รับสิทธินาน 12 รอบบิล 


1.1 โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุดครั้งละ 15 นาที (ตั้งแต่นาทีที่ 16 คิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท)
1.2 เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท โดยคิดเพิ่มจากค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน
1.3 รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบไม่จำกัดโดยการใช้งานความเร็วสูงสุดที่ 20 Mbps นาน 12 รอบบิล dtac Wi-Fi ไม่จำกัด
1.4 SMS 2.50 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 4.50 บาท/ข้อความ/เลขหมาย

2. การให้บริการ dtac internet เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อ ในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน

3. ผู้สมัครเข้าร่วมรายการจะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม dtac internet โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 แพ็กเกจ Go NO LIMITสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่นนำไปให้บริการในร้านอินเทอร์เน็ต หรือ ร้านเกมส์ หรือขายต่อ หรือให้เช่าช่วงการใช้งานที่แสวงหากำไร การใช้งานแบบคอลเซ็นเตอร์ หรือใช้เป็นคู่สาย หรือ มีการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่นการใช้งานบิททอร์เรนต์ หรือใช้งานกับเครื่องหรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งาน บิททอร์เรนต์ จะดำเนินการระงับการใช้งาน บิททอร์เรนต์ โดยอัตโนมัติ
3.2 ในกรณีที่บริษัทตรวจพบหรือมีข้อสันนิษฐานว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือ การใช้งานใดๆ ที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการใช้งานที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบ หรืออาจจะกระทบต่อการใช้บริการผู้ใช้บริการรายอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท บริษัทมีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือทำการจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของโมบายอินเตอร์เน็ตตามความเหมาะสม ทั้งนี้การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจ
3.3 แพ็กเกจ Go no limit ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการเสริม Multi Sim card (บริการเสริมซิมการ์ด)
3.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบฮอตสปอต หรือการแชร์อินเตอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์อื่น โดยบริษัทมีสิทธิ์จำกัดการใช้งานหรือกำหนดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมและ/หรือกำหนดความเร็วสูงสุดที่สามารถแชร์ได้ตามความเหมาะสม
3.5 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม

4. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio text บริการเลขหมายพิเศษ บริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ

6. จำนวนสิทธิ์โทรฟรี ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้

7. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming คิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด

8. SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ

9. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัคร หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทจะคำนวณค่าบริการและค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ

10. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยกันเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล